Privacy policy

Events

Privacyverklaring

Kaspersma & Van Willegen B.V., gevestigd aan de Industrieweg 69C, 5145 PD te Waalwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Definities

Privacybeleid: dit privacybeleid;

Gebruiker: iedere gebruiker van de diensten van Kaspersma & Van Willegen B.V.;

Verantwoordelijke: Kaspersma & Van Willegen B.V., 5145 PD te Waalwijk,

telefoonnummer: 0416 820022,

e-mailadres: info@kaspersma-vanwillegen.nl

Website: www.kaspersma-vanwillegen.nl

Artikel 1 Persoonsgegevens die worden verwerkt

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Kaspersma & Van Willegen B.V. de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.

De persoonsgegevens die door Kaspersma & Van Willegen B.V. worden verwerkt zijn onder andere:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk aan Kaspersma & Van Willegen B.V. worden verstrekt.

Artikel 2 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Kaspersma & Van Willegen B.V. verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Kaspersma & Van Willegen B.V. heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door telefonisch contact op te nemen met Kaspersma & Van Willegen B.V. of door het invullen van het contactformulier.

Kaspersma & Van Willegen B.V. gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan het bedrijf heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een opdracht waarbij betrokkene partij is.

Artikel 3 Delen van persoonsgegeven met derden

Kaspersma & Van Willegen B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 4 Verwijzingen naar andere websites

Het kan zijn dat de website links bevat naar andere websites. Kaspersma & Van Willegen B.V. is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van deze andere websites.

Artikel 5 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De Gebruiker heeft recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kaspersma & Van Willegen B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de desbetreffende Gebruiker een verzoek bij het kantoor kan indienen op de persoonsgegevens die het kantoor van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar kunt u sturen naar info@kaspersma-vanwillegen.nl

Kaspersma & Van Willegen B.V. zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de Gebruiker is gedaan, vraagt het bedrijf eerst om een kopie van uw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Voorts wijst het kantoor de Gebruiker erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

Klik hier voor het contact met de Autoriteit Persoonsgegevens

Artikel 6 Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard

Kaspersma & Van Willegen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij Kaspersma & Van Willegen B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 7 Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd

Kaspersma & Van Willegen B.V. heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kaspersma-vanwillegen.nl

Artikel 8 Wijzigingen in de Privacyverklaring

Kaspersma & Van Willegen B.V. behoudt zich het recht voor de Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Privacyverklaring adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 17 mei 2018.

Artikel 9 Het toepasselijk recht

Op eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing